Voorwaarden en spelregels

De spelregels in dit document gelden voor de fotowedstrijd van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam.

Deelname
1.1 Door één of meerdere foto’s in te sturen stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.
1.2 De deelnemer dient de foto’s zelf gemaakt te hebben. Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten. 
1.3 Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen.
1.4 Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders/voogd om te kunnen deelnemen.
1.5 Stuur de originele foto, dus geen bewerkte of gemanipuleerde foto, geen foto met watermerk of tekst, geen foto die is samengesteld uit meerdere opnamen.
1.6 Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.

Jurering en prijzen
2.1 Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury.
2.2 Alle ingezonden foto’s (die voldoen aan de algemene voorwaarden) worden getoond op de website en social media van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam voor een periode van vijf jaar.
2.3 De winnaar wint een verrassingspakket van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam.
2.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Periode
3.1 De fotowedstrijd loopt van zaterdag 21 april t/m maandag 23 april 2018.
3.2 Om deel te nemen aan de fotowedstrijd moet de foto voor maandag 23 april, 12.00 uur ontvangen zijn.
3.3 De foto kan na inzending niet meer in gewijzigde vorm worden ingezonden.
3.4 De winnaar wordt in week 18 persoonlijk benaderd om de prijs in ontvangst te nemen. Daarnaast wordt de winnaar bekendgemaakt op www.opdezorgboulevard.nl/opendag.

Overige bepalingen
4.1 Op de Zorgboulevard zijn meer dan 25 verschillende organisaties gevestigd, die allemaal voor de patiënten klaar staan. Met het inzenden van een foto geeft de deelnemer de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam toestemming de foto rechtenvrij (kosteloos) te gebruiken en op te nemen in verschillende publicaties voor een periode van vijf jaar. Bij plaatsing wordt de naam van de deelnemer vermeld.
4.2 Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto. Indien er personen behalve deelnemer op de foto zijn geportretteerd, garandeert deelnemer dat hij/zij beschikt over alle rechten van de andere personen (zoals portretrecht, persoonlijkheidsrechten, enz.) met betrekking tot de foto en dat de geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming van de actie hebben gegeven. Bij een eventueel geschil tussen deelnemer en/of derden betreffende de geplaatste foto is de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam niet aansprakelijk.
4.3 Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart de deelnemer de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacy rechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.
4.4 De foto’s worden en blijven eigendom van Vereniging Zorgboulevard Rotterdam. Dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s. NB: De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
4.5 Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen zijn worden uitgesloten van deelname. Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
4.6 Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.