Privacyverklaring

Vereniging Zorgboulevard Rotterdam respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Vereniging Zorgboulevard Rotterdam verwerkt gegevens van personen voor verschillende doelen. Gegevensverwerking noodzakelijk voor:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
 • Het kunnen verzenden van (digitale) uitnodigingen en afspraak-herinneringen.
 • Met de betrokkenen in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen.
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het instellen van vorderingen.
 • Het behandelen van geschillen, klachten en claims.
 • Het doen van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten.
 • Het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven.
 • Te informeren over nieuwe producten en/of diensten van de vereniging.
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van de vereniging.

Informatie over gegevensverwerking

Vereniging Zorgboulevard Rotterdam informeert de betrokkenen in beginsel over de gegevensverwerking door middel van deze Privacyverklaring.

De vereniging verwerkt voor genoemde doelen de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, gegevens betreffende een rekeningnummer, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

De cookiestatement is in detail beschreven.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van de vereniging. De vereniging kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacyverklaring. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Toestemming

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in een aantal gevallen met uw toestemming. U geeft uw toestemming vrij en zonder druk door dat uitdrukkelijk aan te geven nadat u goed geïnformeerd bent. U kunt uw toestemming even gemakkelijk intrekken zoals u die heeft gegeven. Het intrekken van toestemming betekent dat daarmee de toekomstige verwerking stopt. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; De verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of vergetelheid van uw persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en onder omstandigheden heeft u recht op het beperken van de gegevensverwerking. Daarnaast bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij ieder verzoek is een individuele afweging mogelijk. U krijgt binnen de daarvoor geldende termijn antwoord op uw verzoek. Bij uw verzoek vragen wij om uw identificatie. Indien de behandeling niet aan uw verwachting voldoet dan kunt u daarvoor een klacht indienen. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan het onderstaande adres.

Recht op inzage

Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij de vereniging mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek. Vraagt iemand om inzage, dan moet de vereniging diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

 • of de vereniging zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie de vereniging de gegevens eventueel heeft verstrekt;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Reikwijdte inzagerecht

Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen..

Terug naar boven

Recht op correctie en verwijdering

Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte correctierecht

Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Terug naar boven

Vergetelheid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt.

Het recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet meer, zoals nu, beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen.

Terug naar boven

Recht van bezwaar

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Het is ten eerste van toepassing als de vereniging persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden waar dat gebeurde zonder toestemming. Ten tweede kan iemand ook om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken.

Waar de verwerking gebeurt met uw toestemming kunt u de verwerking beëindigen door de toestemming in te trekken. Bezwaar is hier niet nodig om de verweking te beëindigen.

Recht van bezwaar bij direct marketing

De handel in adressen en het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing is toegestaan, zo lang aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, kan hiertegen bezwaar maken aantekenen. Organisaties moeten dit bezwaar altijd respecteren.

Recht van bezwaar bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Iemand kan bezwaar maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als diegene als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek en er later achter komt dat een bekende als onderzoeker bij dat centrum werkt. Deze persoon kan er dan belang bij hebben dat zijn gegevens worden verwijderd of niet meer tot hem zijn te herleiden.

Reclame en direct marketing

Ongevraagde reclame betreft reclame via folders in de brievenbus, telemarketing en ongewenste e-mail.

Organisaties mogen ongevraagd reclame sturen, maar moeten hierbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wie deze ongevraagde reclame niet wil ontvangen, kan verschillende maatregelen nemen zoals bezwaar maken.

Direct marketing is gericht op het tot stand brengen of in stand houden van een directe relatie tussen organisaties en klanten. Ongeadresseerde huis-aan-huisreclame en marktonderzoek vallen niet onder dit begrip.

Wel is er sprake van direct marketing wanneer bijvoorbeeld een organisatie aan een klant een brief stuurt met daarbij op hem toegespitste aanbiedingen voor nieuwe producten of diensten. Ook een klant bellen om bijvoorbeeld een nieuwe dienst aan te bieden, is een vorm van direct marketing.

Terug naar boven

Recht op beperking

Mensen hebben onder omstandigheden het recht op de beperking van de verwerking van de hun persoonsgegevens.

Dit houdt kort gezegd in dat de vereniging de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. Iemand kan dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar die persoon geen verwijdering wenst;
 3. Indien de vereniging de gegevens niet langer nodig heeft terwijl die persoon de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Terug naar boven

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Iemand heeft het recht om de aan de vereniging verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat.

Die persoon is vrij de gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen de systemen van de vereniging en de systemen van de derde partij waaraan die persoon de gegevens wilt laten doorgeven, dan de vereniging die doorgifte mogelijk direct namens die persoon verzorgen.

Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Reikwijdte correctierecht
Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die de vereniging van iemand verwerkt op grond van toestemming of een met die persoon gesloten overeenkomst.

Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die de vereniging al in digitale vorm verwerkt (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen)

Terug naar boven

Individuele afweging bij ieder verzoek

De hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat aan een bepaald verzoek geen gehoor kan worden geven. Indien dat zo is dan wordt dat gemotiveerd kenbaar gemaakt.

Terug naar boven

Identificatie

De vereniging kan bij alle vragen / verzoeken vragen om een identiteitsbewijs. Dit doet de vereniging om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekken of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in persoonsgegevens.

Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt dan ook verzocht op voorhand een kopie van een identiteitsbewijs mee te zenden. Op de kopie moet worden aangegeven dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop de kopie is afgegeven.

De kopie van het identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van de identiteit gebruikt en de kopie wordt na vaststelling direct vernietigd.

Terug naar boven

Termijnen

De vereniging zal de vragen/verzoeken in het algemeen binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van de vragen/verzoeken meer tijd kosten, dan wordt dat binnen een maand aangegeven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Terug naar boven

Klachten

Mocht een klacht bestaan over de verwerking van de persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. De klachtenfunctionaris is daarvoor op verschillende manieren te bereiken.

Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Het staat de klager verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de Functionaris gegevensbescherming van het Maasstad Ziekenhuis of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Terug naar boven

Beschikbaar stellen van persoonsgegevens

Het uitvoeren van de taak als zorgverlener kan met zich meebrengen dat de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam uw persoonsgegevens, gegevens over uw gezondheid beschikbaar stelt voor gebruik door andere zorgverleners die u gezondheidszorg verlenen. Dit betekent dat de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam uw persoonsgegevens, medische gegevens met uw toestemming beschikbaar stelt aan de huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio Rijnmond. Deze zorgverleners kunnen betrokken zijn in uw huidige of toekomstige geneeskundige behandeling. Deze zorgverleners kunnen dan mede aan de hand van deze gegevens passende zorg aan u verlenen.

Gebruik cookies

De webpagina www.opdezorgboulevard.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken. Deze informatie helpt de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten

Beveiliging van persoonsgegevens

De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking is vereist. Deze bewaartermijn is in principe vijftien jaar na afloop van de geneeskundige behandeling. De bewaartermijn kan om verschillende redenen langer zijn, bijvoorbeeld voor kinderen, bij erfelijke of chronische/bijzondere aandoeningen.

De bewaartermijn wordt uiteindelijk bepaald door de geneeskundige behandeling en door de verplichting die het ziekenhuis als goed zorgverlener jegens de patiënten en de overige belanghebbenden heeft voor de continuïteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Contactgegevens

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy sturen aan:

Maasstad Ziekenhuis
Afdeling Juridische zaken / Verzoeken AVG
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam

U kunt ook contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking via:

Maasstad Ziekenhuis
Afdeling Juridische zaken / functionaris gegevensverwerking
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam