Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard zetten zich samen in voor gezondheid en welzijn van wijk

Op 21 januari hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard in Rotterdam hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor een unieke vorm van samenwerking. Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis: “Beide zorgaanbieders gaan zich samen inzetten voor gezondheid en welzijn van de bewoners van de wijk Beverwaard in Rotterdam Zuid. We werken al enige tijd samen, bij beide organisaties staat ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ centraal. Ondertekening van de intentieverklaring is de volgende stap om deze samenwerking uit te breiden.”

Het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard hebben speciale aandacht voor vroeg-signalering en preventie. Puck Fillekes, bestuurder van ZONBOOG, waar het Gezondheidscentrum deel van uitmaakt: “Wij zijn blij met de samenwerking omdat huisartsen en specialisten samen kunnen optrekken om ook naar de toekomst toe uitstekende zorg aan de inwoners van Beverwaard te kunnen blijven bieden”. Een voorbeeld hiervan is het laagdrempelig overleg tussen medisch specialist en praktijkondersteuner huisarts over chronische longpatiënten. Daarnaast zijn met de huisartsen in het gezondheidscentrum afspraken gemaakt over de mogelijkheid om zonder consult van een specialist een onderzoek aan te vragen. Zo kan er een slaaponderzoek worden aangevraagd bij verdenking van slaapapneu, waardoor ziekenhuisbezoek niet altijd nodig is.

Huisarts is regisseur

Centraal staat de huisarts, die het eerste aanspreekpunt voor de inwoner is. Door het afstemmen van het brede zorg- en welzijnsaanbod op de behoefte van de inwoners kan de huisarts, mede door de intensieve samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, de zorg rondom de patiënt optimaal inzetten. Zorgverleners weten elkaar laagdrempelig te vinden, wisselen kennis uit en stemmen onderling af of doorverwijzing wel of niet nodig is.

Optimaliseren gezondheid en welzijn inwoners

Naast verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Beverwaard, hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard in hun samenwerking speciale aandacht voor inwoners met een chronische aandoening. De zorgaanbieders denken, juist bij deze groep, betere resultaten te kunnen bereiken door intensieve multidisciplinaire samenwerking. In de komende periode zal dit bijvoorbeeld vorm krijgen bij de chronische longziekte COPD en chronisch hartfalen.

Preventie

De preventie richt zich op de gehele wijkbevolking en heeft hoge prioriteit. De focus ligt daarbij op leefstijl in brede zin. Hiervoor worden specifieke programma’s voor risicogroepen opgezet. Daarnaast richt preventie zich bij patiënten met chronische aandoeningen op het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van complicaties. Bijvoorbeeld na een maagverkleining.

De komende maanden gaan het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard van start om zowel de lopende initiatieven verder vorm te geven als nieuwe initiatieven te ontplooien om de samenwerking te intensiveren.